Металургійний район КЗ "ДНЗ (ясла-садок) № 15" КМР

 Освітній процес

Освітній  процес

 

Освітня робота в дошкільному закладі здійснюється за:

Програмою розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля"О.І. Білан; Возна Л.М., Максименко О.Л.та ін. – 256 с. тов. «Мандрівець» 2017;  рекомендована Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.05.2017р. №1/11-49888)

 

 Завдання закладу дошкільної освіти №15
на 2021-2022 навчальний рік:

1.Формувати культурні уявлення дошкільниів шляхом залучення до різних видів мистецтва, розвиток творчих здібностей  та здатність самостійно виражати ідеї, досвід та почуття.

2. Поглибити  комунікативно-мовленнєву та математичну компетенцію дітей дошкільного віку засобами упровадження інноваційних методик і технологій.

3. Забезпечити рухову активність дітей та сприяти їхньому повноцінному фізичному розвитку, створивши дієву систему роботи щодо використання фізкультурно-оздоровчих технологій.

 

ПЕДАГОГ-ЦЕ ВІДПОВІДАЛЬНО!

 

Хто такий вихователь?

Це МУДРИЙ НАСТАВНИК,ТЕРПЛЯЧИЙ УЧИТЕЛЬ, ТОНКИЙ ПСИХОЛОГ. ЦЕ ЗНАВЕЦЬ ДИТЯЧОЇ ДУШІ, НАЙПЕРШИЙ ДРУГ І ПОРАДНИК ДЛЯ ДИТИНИ. ЦЕ ЛЮДИНА, ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКОГО ЮНА ОСОБИСТІСТЬ ПІЗНАЄ ЦЕЙ СВІТ І СЕБЕ.

ЦЕ ЛЮДИНА, ЯКА  ЩОДНЯ ПЛЕКАЄ ДИТЯЧІ ДУШІ, ВСЕЛЯЄ В НИХ ВІРУ В СЕБЕ І СВОЇ СИЛИ, ПРИВИВАЄ ЛЮБОВ ДО ЖИТТЯ.

 Для цього замало університетів і книжок. Потрібно покликання,потрібно   бажання щодня рости і розвиватися в обраній професії, потрібна любов до дітей.

  Помилки педагогів-найстрашніші, бо стосуються найтоншої матерії-дитячої душі, і навіть найменша хиба може позначитися на подальшому житті дитини.

ЗАПОВІДІ ПЕДАГОГА:

 1.  Ніколи не торкайтеся дитини з поганим настроєм, з найменшою агресією-це передається і множиться в дитячій душі.
 2.  Не кажіть нічого поганого про дитину в її присутності.
 3.  Сконцентруйте свою увагу на позитивному в дитині, налаштовуйтесь самі і налаштовуйте дитину тільки на все хороше.
 4.  Будьте завжди готові приділити дитині увагу, коли вона цього потребує. Завжди вислухайте її і знайдіть відповідь на будь-яке запитання.
 5.  Ставтеся з повагою до дитини, до її думок та почуттів, бажань та інтересів
 6.  Не змушуйте дітей силоміць зайнятися якоюсь справою, якщо дитина цього категорично не бажає.
 7.  Ставтеся до дитини поблажливо, якщо вона робить якусь помилку і її легко можна виправити, але твердо і негайно припиняйте прояви деструктивної поведінки щодо себе, інших або середовища.
 8.  Завжди опиняйтеся поряд з дитиною, якщо вона шукає собі справу, і відходьте непомітно, коли справа вже обрана і почалася самостійна діяльність.
 9.  Допомагайте дитині подолати труднощі та позбутися недоліків. Раз у раз повторюйте те, що треба засвоїти.
 10.  Ідіть до дітей завжди у доброму настрої, говоріть неголосно.
 11.  Поводьтеся з дитиною коректно, спираючись на найкраще в ній. Демонструйте найкраще, що є в вас самих; виховуйте власним прикладом.

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ МОЛОДИМ ВИХОВАТЕЛЯМ ЩОДО ОРІЄНТОВНОЇ СТРУКТУРИ ЗАНЯТЬ

 

Молодим вихователя слід враховувати,що сталої та незмінної структури у сучасного заняття немає. Структура,або побудова заняття залежатиме від багатьох факторів:

-від виду  заняття

-від типу заняття

-від етапу засвоєння знань дітьми

-від поставленої мети

-від віку дітей тощо.

 Сучасна методика рекомендує гнучко й творчо підходити до побудови будь-якого заняття.

Але педагогу слід мати на увазі,що,вибудовуючи заняття,все ж пам`ятати про важливі вимоги щодо його структури:

1.В першій ,так званій вступній, частині заняття дітей слід налаштувати,зацікавити,підготувати до подальшої роботи:проводиться організація дітей,мотивація подальшої діяльності,зацікавлення через певні сюрпризні моменти (прихід іграшки,літературного героя,приніс листа чи телеграми,появлення запрошення до подорожі тощо)

 Аби занурити дитину в тему заняття,можна організувати вступну коротку бесіду, читання художнього твору,загадування загадки,показ картини тощо.

2.В другій,так званій основній частині заняття,виділяють дві фази:фазу актуалізації опорних знань та фазу усвідомлення основного змісту заняття. Спочатку педагогу слід актуалізувати вже наявні знання дітей через різновиди діяльності,далі іде засвоєння нових знань через включення дітей в активну пізнавальну та практичну діяльність з використанням всього арсеналу сучасних методів та прийомів.

 Ця частина заняття може виглядати настільки різноманітно, може бути настільки несхожою від заняття до заняття,що годі й давати рекомендації щодо змісту цієї частини.

Нові знання,які були подані дітям в основній частині,слід закріпити через використання ігрових методів та прийомів,через організацію практичної діяльності дітей.

3.В третій,заключній,частині заняття,слід проаналізувати заняття,підвести його підсумок (аналітико-рефлексивний етап).

!!!Педагогу слід пам`ятати про необхідність використання ігрових приймів(особливо-в молодшому віці),про емоційну насиченість занять,про необхідність використання наочності, про діалоговий характер спілкування,про максимальну активізацію діяльності дітей, про доброзичливу атмосферу на занятті!!!

 

 

 

                   АНАЛІЗ СУЧАСНОГО ЗАНЯТТЯ
 
 
1.Доцільність організації дітей перед початком заняття, плавний перехід від ігрової до пізнавальної діяльності.
2.Відповідність запланованого програмового змісту діючій програмі,віковим особливостям,сучасним методичним вимогам.
3.Підготовка вихователя до заняття (наочний  матеріал, іграшки та ігрове обладнання, добір художніх творів,використання ТЗН, створення спеціального «середовища» заняття)
4.Початок заняття (наявність мотивації, сюрпризного моменту, яким чином здійснюється занурення в тему).
5.Наявність попередньої роботи в процесі підготовки до заняття.
6.Логічність та послідовність заняття, доцільність обраної структури заняття.
7.Аналіз використаних методів та прийомів. Місце гри та ігрових приймів.
8.Задіяність різних аналізаторів,чергування та різноманітність обраних форм та видів діяльності.
9.Врахування вікових, фізіологічних,психологічних та індивідуальних особливостей дітей.
10.Реалізація особистісного підходу на занятті(створення ситуації успіху,наявність простору для особистісного зростання, позитивна реакція на діяльність дітей, позитивний емоційний фон, диференційований підхід в доборі завдань, можливість реалізації власного досвіду дитини)
11.Педагогічні цілі заняття (розвивальна,навчальна,виховна ціль) та їх ієрархія, наявність ключової ідеї на інтегрованих, тематичних заняттях.
12.Організація педагогічного спілкування з дітьми(стиль взаємин,позиція вихователя, емоційний фон заняття, модель спілкування-діалог,полілог,монолог); наявність атмосфери співробітництва.
13.Врахування етапу засвоєння знань  (ознайомлення-повторення-закріплення-практичне застосування) під час побудови  заняття, адекватний добір методів та форм роботи.
14.Інтерактивні аспекти заняття (активність та самостійність дітей,організація різних форм роботи від індивідуальних до колективних, взаємодія вихователя та дітей)
15.Професійно-особистісті якості вихователя (володіння методиками,вміння організувати дитячий колектив,адекватність у взаєминах з дітьми,такт та ерудиція,культура поведінки та мовлення,емоційність).
16.Раціональне, педагогічно обґрунтоване чергування активності вихователя з активністю самих дітей;створення умов для прояву дітьми активності.
17.Стимулювання інтересу дітей до заняття,підтримка робочої налаштованості дітей.
18.Наявність підсумково-рефлексивного етапу заняття ( задіяність дітей в аналізі заняття, наявність рефлексії, самоаналізу у дітей).
19.Темп діяльності дітей; тривалість заняття та його структурних частин.
20.Психофізіологічний аспект заняття (освітлення, повітряний і тепловий режим, осанка під час сидіння, зміна видів діяльності).   

 

Планування освітньої роботи в дошкільному закладі

 

передбачає складання перспективного та календарного планів.   При цьому педагогу надається право  при плануванні навчальної роботи  появляти творчість та  ініціативу, враховуючи  сучасні вимоги до організації роботи з дітьми дошкільного віку. Перспективний план зазвичай планується у вигляді сітки (наприклад, сітка занять на місяць або квартал, перелік  тем, перелік блоків чи проектів на рік тощо).Слід пам `ятати, що сітка занять не є жорсткою, вона є орієнтовною і динамічною, при необхідності вихователь може переставляти, об `єднувати  заняття  за рахунок інтегрованих зв `язків.Календарний план –більш конкретна форма планування за наявності перспективної сітки.На початку кожного календарного місяця неодмінно плануються:-2 комплекси ранкової гімнастики-загартовуючі процедури-робота з батьками.За формою планування може бути: графічне                                                                                                          текстове                                                                                                          комбіноване.
Складатися модель планування може за різними принципами:-за  режимними моментами-за  сферами життєдіяльності-за  видами діяльності-за  лініями  розвитку-за  інтегрованими блоками чи проектами.! При плануванн освітньої роботи використовується тематичний або блочно-тематичний принцип.  Відносно об` єму програмового матеріалу як структурної одиниці планування може будуватися 
-за тематичними дням
 -за тематичними тижнями (близько 30-35 тем)                                  
-за блоками (9-10 блоків)                                                                               
  -за  проектами (9-10 проектів)
Принципи календарного планування:
-послідовність у викладенні матеріалу
-чіткість поставленої мети
-відповідність обраних форм роботи віковим та індивідуальним особливостям дітей
-різноманітність видів діяльності.                                                                                     ВИХОВАТЕЛЬ МАЄ СВОБОДУ ВИБОРУ НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНОЇ, ЗРОЗУМІЛОЇ ДЛЯ НЬОГО ТА ЗРУЧНОЇ ФОРМИ  ПЛАНУВАННЯ.

 

             ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ З БАТЬКАМИ

 

Форми роботи з батьками можуть бути найрізноманітнішими. При цьому в плані роботи з батьками слід вказувати  форму проведення заходу (наприклад, виставка, диспут, лекція тощо), далі-назва (наприклад, «Як влаштувати вдома книжковий куточок»)  та дата проведення.                                                                                                             Плануються та проводяться як традиційні, так і більш сучасні інтерактивні форми роботи з батьками. Форми роботи з батьками:
-батьківські збори
-відвідування дітей вдома
-консультації (колективні та індивідуальні)
-бесіди-лекції та лекторії-різновиди анкетувань та тестувань
-Дні відчинених дверей-
сумісні свята та розваги
-інформаційні наочні матеріали (батьківські куточки, ширми-розкладки,інформаційні бюлетені тощо)
-круглі столи
-семінари
-тренінги
-прес-конференції
-диспути-клуби за інтересами
-дискусії
-виставки
-турніри
-ярмарки
-усні журнали
-педагогічні та психологічні практикуми
-вечори сімейного портрету
-вечори-вогники,свята,
концерти
-батьківські вітальні
-сімейні толоки
-художні конкурси
-Дні колективного відпочинку
-родинні свята
-гуртки для батьків
-конференції з обміну сімейним досвідом
-вечори запитань та відповідей
-педагогічні бібліотечки
-випуски сімейних стінгазет тощо.