Металургійний район КЗ "ДНЗ (ясла-садок) № 15" КМР

 Річний звіт завідувача

Річний звіт завідувача

                       ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №10 : Річний звіт про діяльність ЗДО

 

 

 

 

 

Річний звіт завідувача 

Комунального закладу

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №15»

Криворізької міської ради

Романщак Валентини Вололдимирівни

про свою діяльність перед

педагогічним колективом та громадськістю за 2020/2021 н.р.

 

   Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 року №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Мета :

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління закладом дошкільної освіти, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління закладом дошкільної освіти.
 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління закладом дошкільної освіти.

Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України;

- Кодекс цивільного захисту України»;

- Кодексу законів України «Про працю»;

- Закону України «Про освіту»;

- Закону України «Про дошкільну освіту»;

- Закону України «Про охорону дитинства»;

- Закону України «Про охорону праці»;

- Закону України «Про дорожній рух»;

- Програмою «Освіта. Україна ХХІ століття»;

- Національною доктриною розвитку освіти в Україні;

- Базовим компонентом дошкільної освіти;

- Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»;

- Програмою розвитку дітей дошкільного віку   "Світ дитинства".

 

   А також, відповідно власного Статуту та річного плану роботи.

Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку, корекція психофізичного розвитку особливих дітей.

Діяльність закладу спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

вивчення запитів і очікувань батьків щодо надання дітям освітніх послуг, готовності їх до взаємодії із закладом дошкільної освіти у вирішенні завдань розвитку, виховання і навчання дітей, труднощів, які виникають у родинному вихованні у забезпеченні індивідуальної траєкторії розвитку дитячої особистості;

- охорона життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку, у тому числі, з особливими потребами; актуалізація питань безпеки життєдіяльності;

- реалізація завдань з національно-патріотичного виховання дошкільників;

- формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми.

Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи за 2020/2021 навчальний рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, колектив педагогів КЗ «ДНЗ (ясла-садок) №15» КМР створює умови для різнобічного розвитку дитини, формування гармонійної особистості, збереження та зміцнення її фізичного та психічного здоров’я і працював за такими пріоритетними завданнями на 2020-2021 навчальний рік:

1. Розпочато поглиблену роботу щодо впровадження STREAM-освіти, як напрямку інтегрованого навчання та розвитку дітей дошкільного віку.

2. Продовжено роботу над удосконаленням змісту і форм освітнього процесу на основі компетентнісного підходу до розвитку особистості.

3. Систематизовано роботу спрямовану на формування тісного взаємозв’язку закладу дошкільної освіти із сім’єю, демократизацію виховного процесу через використання різних форм співробітництва з батьками.

   Заклад дошкільної освіти розрахований на 115 місць, станом на 29 травня 2021 року виховується 126 дітей дошкільного віку. Порядок комплектування груп закладу здійснюється відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року №305 (зі змінами) . Заклад розраховано на 6 груп для дітей раннього та дошкільного віку.

    Зараховування дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється на підставі реєстрації батьків в електронній черзі; заяви батьків або осіб, які їх замінюють; медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що  дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти; довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення; свідоцтва про народження.

          Щоденний графік роботи Закладу: з 6:30 до 18:30, що враховує потреби батьків: групи з режимом роботи 10,5 годин – з 7:00 до 17:30 (загального розвитку); групи з режимом роботи 12 годин – з 6:30 до 18:30 (чергова група).

Заклад працює в режимі п’ятиденного робочого тижня, вихідні дні: субота, неділя, святкові.

          Навчальний рік у ЗДО починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у закладі дошкільної освіти проводиться оздоровлення дітей.

      Розподіл навчального навантаження побудований з урахуванням максимально допустимого навантаження на дітей упродовж тижня. При цьому, освітній процес базується на поєднанні різних видів занять: фронтальних та групових при умові, що тривалість фронтальних занять не повинна перевищувати 15-35 хвилин (відповідно віку дітей), групових -15-30 хвилин, що дає можливість додержуватися регламенту навчального часу в день на одну дитину.

Відповідно до штатного розпису в ЗДО працює 37 працівників, з них педагогічних – 14. Нажаль, ми маємо 3 вакансії: практичного психолога  0,5 ставки та  вихователя 0,8ставки, керівника музичного -1.5 ставки.

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», листа МОН України від 18 грудня 2000 року «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку», Інструктивно-методичного листа МОН України від 04 жовтня 2007 року «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади», «Про здійснення соціально - педагогічного патронату» (від 17 грудня 2008 року №1/9 - 811 ) протягом року здійснювався педагогічний патронат над дітьми 4 - 5 років, які проживають в мікрорайоні дитячого садка, але не відвідують його. В закладі дошкільної освіти були вжитті заходи щодо охоплення навчання дітей 5-ти річного віку. Педагогічні працівники відвідали такі сім’ї вдома; проінформували батьків про можливі форми здобуття їхніми дітьми дошкільної освіти. Діти п’ятирічного віку мікрорайону 100 % охоплені різними формами здобуття дошкільної освіти.

Директор постійно вживала заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у освітній процес. З метою інтеграції освіти і науки, сприяння розвитку наукової та інноваційної діяльності у закладі дошкільної освіти у поточному році були створені належні умови для здійснення системного підходу до навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу.

Методична робота з педагогічним колективом була спрямована на реалізацію підвищення професійного рівня педагогів, координації зусиль педагогічних працівників закладу дошкільної освіти на вирішення конкретних педагогічних проблем, створення оптимальних умов для підвищення результативності освітнього процесу.

Діяльність закладу відбувалася у сформованому збагаченому освітньому середовищі, яке забезпечує оптимальне функціонування усіх підсистем закладу, відповідає принципам відкритості, мобільності і модернізації навчання та виховання. Кожен структурний елемент несе певну педагогічну, психологічну, соціальну функцію. Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення стратегії освіти, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові психологічно-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких - особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у освітній процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданням, сучасним дидактичним матеріалом.

Забезпечувалась гарантована рівність для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його духовного, інтелектуального потенціалу. Методична діяльність закладу будувалась на принципах доступності, гуманізму, демократизму, науковості, гнучкості і прогностичності, безперервності їх фахового вдосконалення.

Протягом 2020/2021 навчального року педагоги закладу регулярно відвідували міські та районні методичні об’єднання, школу ефективного педагогічного досвіду, майстер-класи. Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених річних завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно - експериментальну роботу педагогів.

Директор приділяє увагу моральному та матеріальному стимулюванню    педагогічних та технічних працівників. Сприяє  матеріальному  заохоченню педагогів шляхом виділення премій, відмічає найбільш творчих педагогів грамотами та подяками.

            З метою визначення рівня та вдосконалення освітнього процесу адміністрацією закладу дошкільної освіти були охоплені контролем усі суттєві питання. Своєчасно здійснювався попереджувальний контроль за змістом та якістю перспективного і календарного планування освітнього процесу, готовністю вихователів і інших спеціалістів до робочого дня та за якістю підготовки до запланованих річним планом заходів.

                Особливої актуальності набуває в закладі дошкільної освіти правильна організація харчування дітей, яка здійснюється за перспективним двотижневим меню. Це дозволило наблизити виконання норм харчування до адекватної компенсації фізіологічної потреби дітей, збереження їх здоров’я та забезпечення їх нормального фізичного розвитку. За результатами аналізу виконання норм харчування відповідає достатньому рівню. Сестра медична старша Федченко Л.В. забезпечує систематичний контроль за роботою харчоблоку, дотриманням режиму харчування. З метою забезпечення раціонального харчування в закладі постійно працює робоча група НАССР та рада по харчуванню, яка періодично здійснює контроль за роботою харчоблоку.

        Протягом всього періоду перебування дітей в закладі дошкільної освіти забезпечується охорона їх здоров’я: планові медичні огляди, диспансеризація, профілактичні щеплення, визначення рівня фізичного розвитку на основі антропометричних даних.

Основна кількість дітей в ЗДО відносить до І та ІІ груп здоров’я. Всього дітей в закладі – 126. З них І групи здоров’я основна кількість дітей, тобто 118 осіб (87,1%), до ІІ групи здоров’я відносять також здорові діти, що мають незначні відхилення з боку окремих органів і систем – 8 дітей (12,9%).

        Детально підходимо до вивчення соціального стану сімей. Так, дітей з неповних сімей в закладі дошкільної освіти  - 19;  дітей матерів-одиначок – 8;  дітей з багатодітних сімей –9; дітей з малозабезпечених сімей – 2; під опікою – 0 дитини; дітей прибулих зі східних та південних областей України – 1 , дитина-інвалід немає.

         Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий безкоштовний медичний огляд. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності педагогічним працівникам закладу; надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення - згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту».

           Протягом 2020/2021 навчального року робота в закладі дошкільної освіти з питань забезпечення профілактики дитячого травматизму здійснювалась згідно з річним планом, в основу якого покладено Закон України «Про дорожній рух», Кодекс цивільного захисту України і була спрямована на здійснення профілактики дитячого травматизму, формування навичок здорового способу життя. Робота вихователів з дітьми з питань попередження травматизму та формування навичок здорового способу життя здійснювалась з урахуванням вікових особливостей дітей в дидактичних, рольових іграх, шляхом індивідуального спілкування, практичної та образотворчої діяльності. Значна увага приділялась роботі з батьками з питань профілактики дитячого травматизму та формуванню здорового способу життя.

           За період 2020/2021 навчального року не було   зафіксовано жодного нещасного випадку невиробничого характеру з працівником закладу. Нещасних випадків, що сталися з вихованцями в побуті – 1шт. Випадків дитячого травматизму, що сталися з учасниками під час  освітнього процесу зафіксовано не було.

           З метою запобігання нещасним випадкам та з метою збереження здоров’я вихованців, систематично проводились інструктажі з охорони життя і здоров’я дітей. Працівники дотримувались техніки безпеки в групах та на території закладу, надавали дітям знання з протипожежної безпеки та правил дорожнього руху, пропагували ці знання серед  батьків. З метою удосконалення теоретичних знань та практичних навичок дітей та педагогів в період та на фоні непередбачуваних надзвичайних ситуацій, та з метою використання надбаних знань під час надзвичайних ситуацій, в дошкільному закладі проводилися «Тижні безпеки дитини».

          На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02 жовтня 1996 року, Указу Президента України №700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №348,  за 2020/2021 навчальний рік  кількість усних звернень склала 68 із них 43, з метою оформлення дітей у заклад дошкільної освіти, надання архівних довідок - 28 і 7 щодо працевлаштування. Порушені питання розглянуті, надані відповіді.

Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти - є одним із провідних напрямків роботи директора та ради ЗДО. Потребують державної підтримки стан фінансування дошкільної освіти: періодичні педагогічні видання, посібники, меблі, м’який інвентар, виконання ремонтних та обслуговуючих робіт, відсутність ТЗН. Не в достатній кількості оновлюється обов’язкове обладнання навчально-наочних посібників та іграшок в закладі дошкільної освіти.

Надана допомога від відділу освіти виконкому Металургійної районної у місті ради у вигляді матеріальних цінностей:

 

 • миючі засоби;
 • дезінфікуючі засоби;
 • гумові рукавички – 5
 • безконтактні термометри -1 шт.;
 • антисептик для рук - 60 л.;
 • металеві вхідні двері  -1  шт.;
 • леноліум – 34м2.;
 •  дошка дерев’яна
 • брус 6м-6шт

 

За рахунок відділу освіти Металургійної районної у місті ради проведені роботи:

 • ремонт  групи №6;
 • постелено поли 100м2;
 • штукатурна стін спальні гр №6;
 • натяжну стелю в  спальні та груповій кімнаті молодшої групи ;
 • відремонтовано 2 теплолічильника;
 •  промивка системи теплопостачання;
 • технічний огляд та перезарядка вогнегасників;
 • технічний огляд пожежних кранів;
 • виміри опору та ізоляції;
 • проведено гідравлічні випробування системи теплопостачання;
 • сплачено проведення бактеріологічного дослідження працівників;
 • оплата баклабораторії діагностики піска;
 • заміна очисних фільтрів холодної води;
 • зробленороботи по ремонту м’ягкої покрівлі закладу;
 • виконано частковий ремонт вентиляції;
 • погрузла та вивезення побутового сміття.

  Використовувались  також додаткові джерела фінансування закладу дошкільної освіти.

         Було оприбутковано та поставлено на облік на 01.06.2021 матеріальні цінності на суму 9тис 996грн.

           Силами батьків були виконані ремонтні роботи та придбанні матеріальні цінності, а саме:

 • придбано світильники в спортивну залу; каструлі та посуд на харчоблок;
 • портативну акустичну систему для спортзалу;
 • сокира;
 • фарба сіра 3л – 13шт ;
 • світлодіодні лампи – 10шт.;
 • фарба кольорова, будівельні матеріали;
 • чорнила Epson;
 • шпалери 2 види;
 • унітази-2шт, крани -2шт,
 • постільна білизна - 26 шт.
 • рушники-25 шт.;
 • канцелярія дітям;
 • посуд (тарілки, чашки)-24+24шт
 • куплено ваги  для харчоблоку-1 шт

Зроблено:

 • косметичний ремонт коридору центрального холу;
 • відремонтовано  пісочниці-3шт.;
 • частковий ремонт системи опалення, заміна труб, зварювання стояків);
 • ремонт приміщення   спортивної зали (стіни);
 • фарбування підлоги та обладнання харчоблоку, коридору, холу;
 •   фарбування огорожі вуличної;
 • фарбування обладнання;
 • ремонт туалетної кімната загального користування   (фарбування дверей);

На виконання припису ДСНС встановлено:

 • замінено дерев’яні панелі на вогнетривкі.;
 • переобладнано центральні двері - 1шт.
 • зроблено косметичний ремонт в електрощитовій;
 • відремонтовано двері   запасного виходу в спортзалі
 • облаштовано бетонним трапом заїзд до мусорки
 • зроблено навіс над входом до харчоблоку та поженого входу
 • обладнано пожежний щит.

Висновок

Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно вимог програми. Під час карантину проводилося навчання-онлайн.

Але залишаються проблеми, це:

 • необхідність ремонту пральні,
 • туалетного приміщення  3 груп.

           Є труднощі, які необхідно вирішувати це:

- ремонт та відбудова прогулянкових павільйонів всіх груп;

- поступова часткова заміна дитячих меблів у групах

- ремонт технічного підвалу ( сходи, плити перекриття, шпаклювання стін;

-  утеплення стін прибудови,

- штукатурка та заміна кахельної плитки на фасаді будівлі;

-  заміна дерев’яних балконних дверей на пластикові в музичному залі;

 - подальший ремонт електропроводки;

- ремонт пісочниць,

- зведення цоколя навколо ясельної групи та ремонт підлоги у ясельній   групі;

-заміна посуду на харчоблоці згідно нових вимог системи HACP;

-  обладнати будівлю блискавкозахистом, автоматичною протипожежною системою, системою оповіщення  (припис пожежників);

- проведення поточних ремонтів коридорів та холу;

- закупівля обладнання:,   цвяхи, шурупи, дошки -для виконання слюсарних робіт на території закладу і т.д.

       Спільно з педагогами та батьківською громадськістю вирішуємо освітні, фінансові, господарські та інші питання, що виникають в процесі діяльності закладу дошкільної освіти. Зауважень з боку громадськості  не надходило. На пропозиції реагуємо оперативно, дотримуємось принципів взаємоповаги та позитивної мотивації.

    Велика вдячність батькам та працівникам ЗДО за розуміння, за співпрацю у організації освітньо-виховного процесу  та   допомогу у  вирішенні проблем.

 

 

 

 

 

 

 

 

Річний звіт завідувача 

Комунального закладу

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №15»

Криворізької міської ради

Романщак Валентини Вололдимирівни

про свою діяльність перед

педагогічним колективом та громадськістю за 2019/2020 н.р.

   Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 року №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Мета :

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління закладом дошкільної освіти, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління закладом дошкільної освіти.

Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління закладом дошкільної освіти.

Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України;

- Кодекс цивільного захисту України»;

- Кодексу законів України «Про працю»;

- Закону України «Про освіту»;

- Закону України «Про дошкільну освіту»;

- Закону України «Про охорону дитинства»;

- Закону України «Про охорону праці»;

- Закону України «Про дорожній рух»;

- Програмою «Освіта. Україна ХХІ століття»;

- Національною доктриною розвитку освіти в Україні;

- Базовим компонентом дошкільної освіти;

- Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»;

- Програмою розвитку дітей дошкільного віку   "Світ дитинства".

   А також, відповідно власного Статуту та річного плану роботи.

Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку, корекція психофізичного розвитку особливих дітей.

Діяльність закладу спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

вивчення запитів і очікувань батьків щодо надання дітям освітніх послуг, готовності їх до взаємодії із закладом дошкільної освіти у вирішенні завдань розвитку, виховання і навчання дітей, труднощів, які виникають у родинному вихованні у забезпеченні індивідуальної траєкторії розвитку дитячої особистості;

освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства (V етап (підсумковий): аналіз динаміки показників, узагальнення досвіду, визначення подальших перспектив);

- охорона життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку, у тому числі, з особливими потребами; актуалізація питань безпеки життєдіяльності;

 - ефективність освітньої роботи на основі надання дітям з особливими потребами якісної корекційної допомоги;

- реалізація завдань з національно-патріотичного виховання дошкільників;

- формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми.

Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи за 2018/2019 навчальний рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, колектив педагогів КЗ «ДНЗ (ясла-садок) №15» КМР створює умови для різнобічного розвитку дитини, формування гармонійної особистості, збереження та зміцнення її фізичного та психічного здоров’я і працював за такими пріоритетними завданнями на 2019-2020 навчальний рік:

1. Розпочато поглиблену роботу щодо впровадження STREAM-освіти, як напрямку інтегрованого навчання та розвитку дітей дошкільного віку.

2. Продовжено роботу над удосконаленням змісту і форм освітнього процесу на основі компетентнісного підходу до розвитку особистості.

3. Систематизовано роботу спрямовану на формування тісного взаємозв’язку закладу дошкільної освіти із сім’єю, демократизацію виховного процесу через використання різних форм співробітництва з батьками.

   Заклад дошкільної освіти розрахований на 115 місць, станом на 29 травня 2020 року виховується 136 дітей дошкільного віку. Порядок комплектування груп закладу здійснюється відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року №305 (зі змінами) . Заклад розраховано на 6 груп для дітей раннього та дошкільного віку.

    Зараховування дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється на підставі реєстрації батьків в електронній черзі; заяви батьків або осіб, які їх замінюють; медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що  дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти; довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення; свідоцтва про народження.

Щоденний графік роботи Закладу: з 6:30 до 18:30, що враховує потреби батьків: групи з режимом роботи 10,5 годин – з 7:00 до 17:30 (загального розвитку); групи з режимом роботи 12 годин – з 6:30 до 18:30 (чергова група).

Заклад працює в режимі п’ятиденного робочого тижня, вихідні дні: субота, неділя, святкові.

Навчальний рік у ЗДО починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у закладі дошкільної освіти проводиться оздоровлення дітей.

Розподіл навчального навантаження побудований з урахуванням максимально допустимого навантаження на дітей упродовж тижня. При цьому, освітній процес базується на поєднанні різних видів занять: фронтальних та групових при умові, що тривалість фронтальних занять не повинна перевищувати 15-35 хвилин (відповідно віку дітей), групових -15-30 хвилин, що дає можливість додержуватися регламенту навчального часу в день на одну дитину.

Відповідно до штатного розпису в ЗДО працює 36 працівників, з них педагогічних – 15. Нажаль, ми маємо дві вакансії: практичного психолога  0,5 ставки та  вихователя 0,90 ставки.

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», листа МОН України від 18 грудня 2000 року «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку», Інструктивно-методичного листа МОН України від 04 жовтня 2007 року «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади», «Про здійснення соціально - педагогічного патронату» (від 17 грудня 2008 року №1/9 - 811 ) протягом року здійснювався педагогічний патронат над дітьми 4 - 5 років, які проживають в мікрорайоні дитячого садка, але не відвідують його. В закладі дошкільної освіти були вжитті заходи щодо охоплення навчання дітей 5-ти річного віку. Педагогічні працівники відвідали такі сім’ї вдома; проінформували батьків про можливі форми здобуття їхніми дітьми дошкільної освіти. Діти п’ятирічного віку мікрорайону 100 % охоплені різними формами здобуття дошкільної освіти.

Завідувач постійно вживала заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у освітній процес. З метою інтеграції освіти і науки, сприяння розвитку наукової та інноваційної діяльності у закладі дошкільної освіти у поточному році були створені належні умови для здійснення системного підходу до навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу.

Методична робота з педагогічним колективом була спрямована на реалізацію підвищення професійного рівня педагогів, координації зусиль педагогічних працівників закладу дошкільної освіти на вирішення конкретних педагогічних проблем, створення оптимальних умов для підвищення результативності освітнього процесу.

Діяльність закладу відбувалася у сформованому збагаченому освітньому середовищі, яке забезпечує оптимальне функціонування усіх підсистем закладу, відповідає принципам відкритості, мобільності і модернізації навчання та виховання. Кожен структурний елемент несе певну педагогічну, психологічну, соціальну функцію. Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення стратегії освіти, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові психологічно-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких - особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у освітній процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданням, сучасним дидактичним матеріалом.

Забезпечувалась гарантована рівність для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його духовного, інтелектуального потенціалу. Методична діяльність закладу будувалась на принципах доступності, гуманізму, демократизму, науковості, гнучкості і прогностичності, безперервності їх фахового вдосконалення.

Протягом 2019/2020 навчального року педагоги закладу регулярно відвідували міські та районні методичні об’єднання, школу ефективного педагогічного досвіду, майстер-класи. Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених річних завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно - експериментальну роботу педагогів.

               Завідувач приділяє увагу моральному та матеріальному стимулюванню педагогічних працівників. Сприяє  матеріальному

             заохоченню педагогів шляхом виділення премій, відмічає найбільш творчих педагогів.

         З метою визначення рівня та вдосконалення освітнього процесу адміністрацією закладу дошкільної освіти були охоплені контролем усі суттєві питання. Своєчасно здійснювався попереджувальний контроль за змістом та якістю перспективного і календарного планування освітнього процесу, готовністю вихователів і інших спеціалістів до робочого дня та за якістю підготовки до запланованих річним планом заходів.

Особливої актуальності набуває в закладі дошкільної освіти правильна організація харчування дітей, яка здійснюється за перспективним двотижневим меню. Це дозволило наблизити виконання норм харчування до адекватної компенсації фізіологічної потреби дітей, збереження їх здоров’я та забезпечення їх нормального фізичного розвитку. За результатами аналізу виконання норм харчування відповідає достатньому рівню. Сестра медична старша Федченко Л.В. забезпечує систематичний контроль за роботою харчоблоку, дотриманням режиму харчування. З метою забезпечення раціонального харчування в закладі постійно працює робоча група ХАССР та рада по харчуванню, яка періодично здійснює контроль за роботою харчоблоку.

Протягом всього періоду перебування дітей в закладі дошкільної освіти забезпечується охорона їх здоров’я: планові медичні огляди, диспансеризація, профілактичні щеплення, визначення рівня фізичного розвитку на основі антропометричних даних.

Основна кількість дітей в ЗДО відносить до І та ІІ груп здоров’я. Всього дітей в закладі – 136. З них І групи здоров’я основна кількість дітей, тобто 127 осіб (87,1%), до ІІ групи здоров’я відносять також здорові діти, що мають незначні відхилення з боку окремих органів і систем - 9дітей (12,9%).

        Детально підходимо до вивчення соціального стану сімей. Так, дітей з неповних сімей в закладі дошкільної освіти  - 17;  дітей матерів-одиначок – 7;  дітей з багатодітних сімей –9; дітей з малозабезпечених сімей – 2; під опікою – 0 дитини; дітей прибулих зі східних та південних областей України – 2 , дитина-інвалід немає. Протягом року сім'ям надавались консультації практичного психолога.

         Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий безкоштовний медичний огляд. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності педагогічним працівникам закладу; надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення - згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту».

Протягом 2019/2020 навчального року робота в закладі дошкільної освіти з питань забезпечення профілактики дитячого травматизму здійснювалась згідно з річним планом, в основу якого покладено Закон України «Про дорожній рух», Кодекс цивільного захисту України і була спрямована на здійснення профілактики дитячого травматизму, формування навичок здорового способу життя. Робота вихователів з дітьми з питань попередження травматизму та формування навичок здорового способу життя здійснювалась з урахуванням вікових особливостей дітей в дидактичних, рольових іграх, шляхом індивідуального спілкування, практичної та образотворчої діяльності. Значна увага приділялась роботі з батьками з питань профілактики дитячого травматизму та формуванню здорового способу життя.

За період 2019/2020 навчального року не було був зафіксовано жодного нещасного випадку невиробничого характеру з працівником закладу   та  нещасних випадків, що сталися з вихованцями в побуті. Випадків дитячого травматизму, що сталися з учасниками освітнього процесу зафіксовано не було.

З метою запобігання нещасним випадкам та з метою збереження здоров’я вихованців, систематично проводились інструктажі з охорони життя і здоров’я дітей. Працівники дотримувались техніки безпеки в групах та на території закладу, надавали дітям знання з протипожежної безпеки та правил дорожнього руху, пропагували ці знання серед  батьків. З метою удосконалення теоретичних знань та практичних навичок дітей та педагогів в період та на фоні непередбачуваних надзвичайних ситуацій, та з метою використання надбаних знань під час надзвичайних ситуацій, в дошкільному закладі проводилися «Тижні безпеки дитини».

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02 жовтня 1996 року, Указу Президента України №700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №348,  за 2019/2020 навчальний рік  кількість усних звернень склала 54 із них 23, з метою оформлення дітей у заклад дошкільної освіти, надання архівних довідок - 26 і 5 щодо працевлаштування. Порушені питання розглянуті, надані відповіді.

Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти - є одним із провідних напрямків роботи завідувача та ради ЗДО. Потребують державної підтримки стан фінансування дошкільної освіти: періодичні педагогічні видання, посібники, меблі, м’який інвентар, виконання ремонтних та обслуговуючих робіт, відсутність ТЗН. Не в достатній кількості оновлюється обов’язкове обладнання навчально-наочних посібників та іграшок в закладі дошкільної освіти.

Надана допомога від відділу освіти виконкому Металургійної районної у місті ради у вигляді матеріальних цінностей:

Встановлено протипожежні двері на електрощитову та люк на горище – 1+1 шт.;

санітарний одяг (халати) -2шт.;

енергозберігаючі лампи – 11 шт.;

праска «Сатурн» – 1 шт.;

офісний папір – 15 шт.;

холодильник «Сandi» - 1 шт.;

спортінвентар - 4 комплекти;

пилосос - 1 шт.;

подовжувач - 2 шт.;

граблі – 2 шт.;

лопата – 2 шт.;

кастрюла 10л-  шт

ігровий набір «Лікарня» - 2 шт.;

ігровий набір «Перукарня» -2.;

іграшка машинка – 2 шт.;

фарба біла - 14 кг

миючі засоби;

дезінфікуючі засоби;

гумові рукавички – 550 пар;

маски медичні – 790 шт.;

паперові рушники -  330 шт.;

безконтактні термометри – 2 шт.;

антисептик для рук - 22 шт.;

багаторазові маски -22 шт.;

пакети для сміття - 24шт.;

коврики 60х60 -15 шт.;

відра для сміття - 2 шт.;

шифер -18 шт.;

шиферні цвяхи – 2.800кг.;

оприскувач - 1 шт.

За рахунок відділу освіти Металургійної районної у місті ради проведені роботи:

ремонт туалетної кімнати групи №2 (заміна кахель, стелі, плитки, світильників, умивальників, унітазів);

постелено асфальт перед будівлею;

зроблено натяжну стелю в спортивному залі;

відремонтовано теплолічильник;

заміна козирків вентиляційних каналів на покрівлі;

технічний огляд та перезарядка вогнегасників;

технічний огляд пожежних кранів;

виміри опору та ізоляції;

проведено гідравлічні випробування системи теплопостачання;

сплачено проведення бактеріологічного дослідження працівників; 

частковий ремонт електромережі.

Педагоги та адміністрація закладу використовували додаткові джерела фінансування закладу дошкільної освіти.

         Було оприбутковано та поставлено на облік на 01.07.2020 матеріальні цінності на суму 12,870 грн.

           Силами батьків були виконані ремонтні роботи та придбанні матеріальні цінності, а саме:

придбано світильники в спортивну залу; гігрометр та термометри на харчоблок;

портативну акустичну систему для спортзалу;

відро конусоподібне;

куплено брус сосна 3000мм;

світлодіодні лампи – 11шт.;

фарба, будівельні матеріали;

чорнила Epson;

Зроблено:

ремонт коридору центрального холу;

ремонт приміщення   спортивної зали (стіни, підлога, штори);

фарбування підлоги та обладнання харчоблоку, коридору, холу;

частковий ремонт бокових сходових клітин лівого та правого крила (шпаклювання, фарбування стін та підлоги);

ремонт центрального входу закладу   (стеля, стіни, заміна лінолеуму та ремонт дверей);

ремонт спальної кімнати групи №6 (ремонт шпалер, заміна штор та покривал);

ремонт туалетної кімната загального користування   (облаштування   підлоги кахлем);

На виконання припису ДСНС встановлено:

замінено дерев'яні панелі на вогнетривкі.;

переобладнано центральні двері - 1шт.

зроблено косметичний ремонт в електрощитовій;

відремонтовано двері   запасного виходу в спортзалі…

Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно вимог чинних програми. Під час карантинувелась дистанціійна робота, проводилося навчання-онлайн.

Але залишаються проблеми, це:

необхідність ремонту даху та приміщень  пральні,

туалетного приміщення  в 3 групах.

           Є труднощі, які необхідно вирішувати це: 

- ремонт та відбудова прогулянкових павільйонів всіх груп;

- поступова заміна дитячих меблів у групах;

- ремонт технічного підвалу ( сходи, плити перекриття, шпаклювання стін);

-  утеплення стін прибудови гдо головного корпусу,

- штукатурка та заміна кахельної плитки на фасаді будівлі;

- ремонт підлоги у ясельній та черговій групах;

-  заміна дерев’яних балконних дверей на пластикові в музичному залі;

 - ремонт електропроводки;

- ремонт пісочниць;

- зведення цоколя навколо ясельної групи;

-  обладнати будівлю блискавкозахистом, автоматичною протипожежною системою, системою оповіщення  (припис пожежників).

Спільно з педагогами та батьківською громадськістю вирішуємо освітні, фінансові, господарські та інші питання, що виникають в процесі діяльності закладу дошкільної освіти. Зауважень з боку громадськості  не надходило. На пропозиції реагуємо оперативно, дотримуємось принципів взаємоповаги та позитивної мотивації.

                                                               ЗВІТ ЗАВІДУВАЧА  ЗДО №15                                        

Романщак В.В. за 2017/2018 навчальний рік перед колективом та батьками на загальних зборах (30.05.2018р.)

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі “Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно - технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю".

МЕТА:

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1.Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

Порядок денний:

1.Вибори голови та секретаря зборів.

2.Вибір лічильної комісії.

3.Звіт завідувача.

4.Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).

5.Таємне голосування.

І.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Керівництво роботою дошкільного закладу здійснюється відповідно до Статуту та річного плану роботи.

Я, як завідувач, забезпечую:

-реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні збори членів трудового колективу та батьківського комітету;

-дію від імені закладу, представляю його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах та громадських організаціях;

-у межах своєї компетенції видаю накази, обов’язкові для виконання працівниками закладу;

-приймаю на роботу технічний персонал та звільняю з посади закладу при потребі.

Дошкільний навчальний заклад №15  розпочав функціонування у 1936  року. Групові приміщення  забезпечені необхідними меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

-музична  зала;

-кабінет психолога;

-методичний кабінет та медичний блок;

-прогулянкові майданчики для кожної вікової групи з побудованими та реконструйованими павільонами.

-спортивний та ігрові майданчики.

ІІ. СКЛАД ВИХОВАНЦІВ

На 30.05.2017 року  в ЗДО № 15 функціонує 6 груп: 1 група раннього віку, 5 груп дошкільного віку. Заклад  відвідує 148 дітей.

Заклад працює за 5-денним режимом роботи: 5 груп – з  10,5  годинним перебуванням дітей, 1 група – з подовженим робочим днем роботи - 12 годин.

ІІІ. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Педагогічний процес у ЗДО забезпечують кваліфіковані спеціалісти: завідувач та вихователь-методист, практичний психолог, 1 музичний керівник, інструктор з фізкультури, 11 вихователів.

Освітній рівень педагогів:

9 педагогів – вища освіта;

6педагогів – середня спеціальна

Стаж роботи педагогічних працівників:

До 3 років – 5

від 5 – до 10 років – 2

від 10 до 15 – 4

від 20 до 30 – 4

більше – -

Кваліфікаційний рівень педагогів:

12– спеціалісти

1– спец. II категорії

0 - спеціаліст  I категорії 

2 - спеціаліст вищої категорії

Слід відмітити, що адміністрація створює оптимальні умови для постійного  професійного зростання.

Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. В цілому робота колективу ДНЗ відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

ІV. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ У 2016/2017 н.р.

Виходячи із аналізу позитивних та проблемних моментів при розв’язанні завдань поточного навчального року, враховуючи недоліки та досягнення, колективом ЗДО №15   було визначено наступні цільові пріоритети  на 2017/2018 навчальний рік:

1.Орієнтувати навчально-виховний процес на різнобічний розвиток дошкільника, формування  його життєвої компетентності та базових особистісних якостей. 

2.Спрямувати роботу педагогічного колективу на реалізацію програми виховання і навчання дітей від двох до семи  років  ”Світ дитинства” та програми розвитку дитини старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

3. Спрямувати діяльність педагогічного колективу на розвиток мовленнєвої особистості в спеціально організованому мовленнєвому середовищі.

4. Удосконалити організацію творчих ігор як найбільш дієвого засобу у розвитку творчих здібностей дошкільнят.

5. Забезпечувати гармонійний розвиток дітей; створити умови для удосконалення рухових навичок, розвитку їхніх фізичних якостей через комплексне використання як традиційних так і нетрадиційних організаційних форм і методів фізичного виховання, спортивно – туристичних заходів.

6. Продовжувати роботу по охопленню дітей мікрорайону суспільним дошкільним вихованням, активізувати діяльність із сім’ями майбутніх вихованців дошкільного закладу.

V. ЯКІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Дошкільний навчальний заклад № 15 здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

-Конституції України

-Закону України “Про дошкільну освіту”

-Базового компоненту дошкільної освіти

-Закону України “Про охорону праці”

-Закону України “Про цивільну оборону”

-Закону України “Про дорожній рух”

-Закону України “Про відпустки”

-Кодексу “Про працю”

-Програми “Фізичне виховання – здоров’я нації”

-Базової програми розвитку дитини дошкільного віку ”Світ дитинства”

-Програми “Оберіг”

А також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи дошкільного закладу.

Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей, педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики. Навчально – виховний процес організовується на основі Базового компоненту освіти України, програми ”Світ дитинства”, яка спрямована на цілісний, збалансований розвиток дитини та програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», яка забезпечує рівні стартові можливості для всіх дітей старшого дошкільного віку – майбутніх першокласників.

Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя.

Велика увага у роботі закладу приділялася  наступності дошкільної  та початкової освіти. Підвищуючи рівень мотиваційної готовності дітей до навчання в школі, вихователі знайомили дітей старших груп з правилами поведінки учнів, читали літературні твори про школу, проводили бесіди про школу, ходили на екскурсії до школи. Випускники нашого дитячого садка мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову), так і спеціальну готовність (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок), підготовку до навчання в школі. Практичним психологом закладу ЗЛетриною М.О.  проведено тестуваня дітей на рівень готовності навчання в школі, за методикою Стадненко Н.М., Ілляшенко Т.Д., Обухівської А.Г.

Колектив працює над створенням позитивного іміджу нашого дошкільного закладу і тому в 2012році у нас з’явився власний сайт. Розробили ми його самостійно, інформація розрахована, в першу чергу, на батьків наших вихованців, а також на колег зі всієї України. Цікаві статті, фотогалерея, форум – все це сприяє відкритості ЗДО, залученню батьків до життя їх дітей в закладі.

Тепер ми маємо можливість спілкуватися з батьками, використовуючи Інтернет, що дуже зручно у наш час. Наш сайт, в першу чергу, адресований тим, хто зацікавлений у гармонійному і всебічному розвитку своєї дитини.

На нашому сайті ви зможете:

-дізнатися  останні новини дошкільного навчального закладу та його досягнення;

-знайти інформацію про дитячий садок та його колектив;

-ознайомитися із життям дітей у групах;

-прочитати поради фахівців: вихователя-методиста, вихователів, психолога, інструктора з фізкультури, музичного керівника та медичної сестри;переглянути фотоматеріали.

 

VI. РОБОТА МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ

На достатньому рівні ведеться медичне обслуговування, яке здійснюють сестра медична старша Федченко Лілія Воллодимирівна  під контролем завідувача. Головним завданням є дотримання санітарно-гігієнічного режиму в приміщенні і на території, проведення оздоровчо - профілактичної роботи кожного дня та організації харчування.

Планомірно проводяться антропометричні виміри дітей : групи раннього віку - 1 раз у місяць, садові групи - 1 раз у квартал. Проводиться огляд дітей на педикульоз один раз на 10 днів. Раз на рік проводяться обстеження дітей на ентеробіоз.

Згідно наказу МОЗ України від 30.01.01р. «Про порядок профілактичних щеплень в Україні» відповідно до віку дітей в дошкільному закладі проводяться профілактичні щеплення. Контроль за своєчасним проведенням щеплень ведеться також медичними працівниками.

Хочеться звернути увагу на те, що вихователі працюють у тісному контакті із медичним персоналом закладу по оздоровчо-профілактичній роботі, проведено ряд переглядів різних форм роботи з фізвиховання, а саме: ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, коригуюча гімнастика, організація фізичних занять на  свіжому повітрі.

Постійно проводиться моніторинг захворюваності дітей ДНЗ. Під особливим контролем температурний режим приміщень.

Аналіз захворювання проводиться на основі даних річного статистичного звіту, який складається на основі медичної документації, яка ведеться щоденно. На кожну дитину в групі ведеться лист здоров’я.

Дані про результати медичного обслуговування дітей в ДНЗ фіксуються і зберігаються у порядку, встановленому МОЗ України.

Під контролем адміністрації залишається і медичне обслуговування педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблений медичний, проведено обстеження в баклабораторії.

 VII. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ У ЗДО

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень з бокудер санепідемслужби.

Аналіз харчування дітей за I квартал 2018р. показав, що харчування здійснювалось наближено до норм у середньому на 83 – 87%

Робота з організації харчування дітей ДНЗ здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», N 202/165, 26.02.2013, Наказу  Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

Усі продукти харчування, що надходять до ЗДО відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи. Закупівлю овочів та оформлення необхідної документації здійснює  управління освіти.

Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей ЗДО виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється медсестрою в «Журналі обліку виконання натуральних норм харчування». На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби - корекція харчування.

Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів.

Старша медична сестра веде документацію щодо харчування дітей, разом з завідувачем та кухарем складає перспективне меню, меню-розкладку, здійснює контроль за харчуванням дітей, проводить санітарно-просвітницьку роботу серед батьків, контролює дотримання технології приготування їжі, вихід і якість готових страв, санітарний стан харчоблоку, дотримання правил особистої гігієни персоналом, відмічає в журналі здоров’я працівників харчоблоку своєчасність проходження медоглядів.

Робота з організації харчування дошкільників в ДНЗ ведеться на достатньому рівні.

Питанню якісного харчування співробітників також приділяється особлива увага. Постійний контроль за правильною організацією харчування здійснюється завідувачем ДНЗ. Періодичність контролю – 1 раз на тиждень. Зауваження та відмітки про їх усунення фіксуються в картах контролюза організацією харчування, а також Радою з організації харчування, яка засідає 1 раз на місяць.

Періодичний контроль проводять працівники управління освіти, організації по захисту прав споживачів. В ДНЗ організований контроль за якістю продуктів харчування, що надходять. Прийом продуктів від постачальників, аналіз стану проводиться в присутності старшої медичної сестри.

Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

Подальші напрямки роботи з організації харчування:

Постійна інформація батьків про стан харчування дітей в ДНЗ.

Консультації для батьків щодо раціонального харчування дітей

Співпраця з Радою закладу з питання покращення харчування дітей.

 У закладі харчуються діти пільгових категорій:

- безкоштовно: діти  воїнів АТО - 21 малозабезпечені – 24

Кількість дітей, які протягом року отримували 50%  харчування-6.

VIII. Організація роботи з сім’ями вихованців

Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків у управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форм співпраці:

Батьківські збори,

Індивідуальні консультації різних спеціалістів,

Участь у святах

Дні відкритих дверей.

У роботі з батьками практикувалося вступне анкетування, попередні візити батьків, що написали заяви в ДНЗ; створення соціального портрета сім’ї новоприбулих дітей. Особливо хочеться відмітити проведення перших батьківських зборів з батьками майбутніх вихованців – ясельної та молодщої груп, які відбулися 17.05.2018 року. На зборах були присутні і працівники закладу- завідувач, практичний психолог та сестра медична старша. Батьки мали змогу отримати відповіді на важливі для них запитання та ознайомитися з особливостями роботи закладу, організації перебування дітей в ЗДО.

У кожній групі з початком навчального року було переоформлено батьківські куточки у яких постійно змінювався інформаційний матеріал. Спільно з батьками практикувалися дні відкритих дверей, батьки постійно мали змогу тримати на контролі харчування дітей, відкрито висловлювати пропозиції щодо меню. У цьому році батьки активно відвідували усі свята, причому їхні пропозиції та побажання щодо сценарію обов’язково враховувались. Приємно відмітити активність батьків дітей старшої групи, які доклали максимум зусиль, щоб випускне свято їхніх дітей пройшло на найвищому рівні. Передбачається участь батьків у ремонті приміщення, і, зважаючи на досвід минулих років, сподіваємось також на їх активну участь.

 IX. Управлінська діяльність завідувача ДОЗ

Безпосереднє керівництво ЗДО№15  здійснює управління освіти Криворізької міської ради.

До складу органів самоуправління дошкільного навчального закладу входять:

Батьківські комітети груп,

Профспілковий комітет,

Педагогічна рада,

Загальні збори батьків та членів трудового колективу,

Відповідальні особи з охорони праці та техніки безпеки,

Рада з харчування.

X. Система роботи щодо соціального захисту дитини

Дошкільний навчальний заклад є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги, щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах:

-Конституція України;

-Конвенції ООН про права дитини;

-Законом України «Про охорону дитинства»;

XI. Організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку та обліку дітей у мікрорайоні.

Розуміючи важливість даної роботи, завідувач безпосередньо керує нею. За наслідками обліку дітей у закладі спланована та реалізується робота з батьками у напрямку підвищення їх педагогічних знань, озброєння методами навчання та виховання дітей у сім’ї.

Робота з дітьми, що не охоплені дошкільною освітою носить систематичний характер. Проведено обстеження мікрорайону на наявність дітей дошкільного віку.                

На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 р. №1/9 –811 «Про здійснення соціально – педагогічного патронату», інструктивно – методичних листів від 27.08.2000 р. № 1/9- 352, від 04.10.2007 р., № 1/9 – 583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» адміністрацією ДНЗ розроблені заходи які включають:

-соціально−педагогічний патронат сімей, які мають дітей 5−6річного віку, котрі не відвідують дошкільний заклад;

-роз’яснення нормативних документів та ознайомлення з роботою закладу щодо охоплення дітей дошкільною освітою,

-складено план роботи з дітьми та батьками,

-батьків ознайомлено з режимом роботи педагогів − спеціалістів,

-надані консультації за запитом.

 XII. Система роботи закладу щодо попередження травматизму

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально – виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

За звітний період    не зафіксовано жодного випадку  травмування дитини під час освітньо-виховного процесу. В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників. Систематично видаються накази з охорони праці.

Для працюючих розроблені і видані на руки інструкції з охорони праці, технологічні та посадові інструкції, які зберігаються на робочих місцях. Для проведення роботи з дітьми  з проблем безпеки життєдіяльності, у методичному кабінеті є достатня кількість дидактичного матеріалу: демонстраційні картинки, дидактичні настільні ігри, добірки тематичної художньої літератури. Належна робота  з профілактики нещасних випадків проводиться під час занять у вигляді різноманітної навчально-виховної роботи. Роботу з охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчально-виховному закладі можна вважати достатньою.

Кожен працівник  ДНЗ проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Вчасно відбувається усунення несправності устаткування, ремонт меблів та іншого обладнання.

Організація догляду за дітьми відбувається під постійним контролем адміністрації та медичного персоналу.

В розділі «Охорона праці і життєдіяльності дітей» були проведені спеціалістами тематичні консультації. Регулярно проводилися інструктажі з техніки безпеки. Також, вихователями усіх вікових груп планувалася і проводилася робота з дітьми для формування навичок безпеки життєдіяльності. Було поновлено плани евакуації. На нарадах при завідувачу ДНЗ постійно були розглянуті питання щодо попередження дитячого травматизму; започаткована фонотека дидактичних ігор для кожної вікової групи, що сприяють закріпленню у дітей поведінки в екстремальних ситуаціях. У кожній віковій групі придбано аптечні ватно-марлеві пов’язки для кожної дитини.  У батьківських куточках висвітлювалися такі теми: «Ваші діти повноправні громадяни України», «Обов’язки  дорослих щодо безпеки і захисту дітей», «Надання першої допомоги при нещасних випадках».

 XIII. Соціальний захист, збереження та зміцнення  здоров’я педагогічних працівників.

В Колективному договорі між адміністрацією та профспілковим комітетом є перелік посад працівників ЗДО № 15, яким надається додаткова відпустка до 10 календарних днів окремим категоріям працюючих.

В Правилах внутрішнього трудового розпорядку є окремий розділ «Заохочення за успіхи у роботі», в якому визначені умови заохочення педагогічних працівників за сумлінне виконання посадових обов’язків та бездоганну працю (грошові премії та моральне заохочення).

В дошкільному закладі всі працівники сумлінно виконують свої обов’язки, працюють творчо, що є невід’ємною складовою успішного управління закладом.      

В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників.

 XIV. ПРОВЕДЕННЯ РОБОТИ ПО ЗВЕРНЕННЮ ГРОМАДЯН.

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, в дошкільному навчальному закладі № 53 проведено ряд заходів, а саме : заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.

За вересень – травень  2016/2017 навчальний рік кількість усних звернень склала 108  чоловік.

XV. Робота по зміцненню матеріально - технічної бази ЗДО

За 2017/18 навчальний рік в дошкільному навчальному закладі за допомогою бюджетних коштів, благодійних внесків та спонсорської допомоги батьків була зміцнена матеріально-технічна база дошкільного закладу.

В закладі було здійснено наступні заходи:

- проведено ремонт кладової костеляни, придбано світильники, придбано шифер;

- замінено тюлеві гардини.

- виконано косметичний ремонт   на харчоблоці;

- ремонт  сходинкового переходу та стін правого крила закладу;

- замінено всі дошки для нарізки варочному цеху:

- замінено шпалери в спальнях 2-ох групових приміщень;

- виконані роботи по ремонту даху пральні;

- косметичний ремонт огорожі ДНЗ;

- проведено перезарядку 10 – ти вогнегасників; 

- встановлено термоізоляційні екрани,

- виконано часткову заміну підлоги та ленолеуму  в ясельній групі;

-повністю по периметру закладу омолоджено дерева та зрізано сухостій,

-замінено каналізацію у підвальному приміщенні ;

-ремонт стелі у старшій групі та холі пристройки;

-Заміна ламп розжарювання на всіх групах на енергозберігаючі;

-встановлено електро замок на ворота

- закуплено кахель для туалетної кімнати групи;

Інструменти для виконання ремонтних робіт в ДНЗ.

За підтримки батьків:

МОЛОДША . група – ремонт умивальників туалетної кімнати та  стелі групи;

ЯСЕЛЬНА Молодша  та Старша гр..№2 ремонт стелі групи та спальні  

.Середня №1- придбано методичну шафу.

Допомога відділу  освіти Металургійної у місті ради:

- Проведено перезарядку 11– ти вогнегасників; 

-Підготовка системи опалення до опалювального сезону;

- Виділено 6 шт. раковин для умивальників, 6 лопат для прибирання снігу, 2 водонагрівачі, придбано  МАШИНКУ ПРАЛЬНУ,кахель настінний та для полу, закуплено матеріал для ремонтних робіт,  миючі та дезінфікуючі засоби,  медикаменти для мед блоку, іграшки, замінено фільтри для очистки води, виділено 9тис 600 грн на виконання ремонтних робіт, замінено вивіски та аншлаги.

Всього по дошкільному навчальному закладу за період з вересня 2016року по травень 2017 року було виконано ремонтних робіт, придбано меблів, обладнання на загальну суму 50000,00 грн

Ми маємо задовільну матеріально-технічну базу, наш заклад користується попитом серед батьків, колектив може і хоче працювати.

Питання, які потрібно  вирішувати  надалі:

- Обладнання  спортивного залу, придбання підлогового покриття;

- побілка та фарбування харчоблоку, складських приміщень, овочесховища;

- капітальний ремонт стін коридору 1 – го поверху, облицювання панелями;

- ремонт сходової клітини лівого  і правого   крила;

- заміна пожежних рукавів (припис пожежників )

- обладнати будівлю блискавкозахистом (припис пожежників).

- заміна кахелю на харчоблоці та 2-ох цехах;

- ремонт твердої покрівлі даху;

- заміна вікон та дверей  на металопластикові;

- встановлення пожежної сигналізації (припис пожежників).